กติกาฟุตบอล 17 ข้อที่แฟนบอลห้ามพลาด

กติกาฟุตบอล

กติกาฟุตบอล 17 ข้อที่แฟนบอลห้ามพลาด

กติกาข้อ 1: สนามแข่งขัน (The Field of Play)

กติกาฟุตบอล

ขนาดสนาม (Dimensions):

 • ความยาวของเส้นข้าง (Touch Line) ต้องยาวกว่าความยาวของเส้นประตู (Goal Line)
  • ความยาว: ต่ำสุด 90 เมตร – สูงสุด 120 เมตร
  • ความกว้าง: ต่ำสุด 45 เมตร – สูงสุด 90 เมตร

การแข่งขันระหว่างชาติ

 • ความยาว: ต่ำสุด 100 เมตร – สูงสุด 110 เมตร
 • ความกว้าง: ต่ำสุด 64 เมตร – สูงสุด 75 เมตร

การท่าเครื่องหมายต่าง ๆ ของสนาม (Field Markings)

กติกา ฟุตบอล

 • สนามแข่งขันท่าด้วยเส้นต่าง ๆ ซึ่งเส้นต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นพื้นที่ของเขตนั้นๆ
 • เส้นที่มีความกว่า 2 เส้นเรียกว่า “เส้นข้าง,” ส่วนเส้นที่สั้นกว่า 2 เส้นเรียกว่า “เส้นประตู”
 • ทุกเส้นต้องมีความกว้างไม่เกิน 12 เซนติเมตร (5 นิ้ว)

เขตประตู (The Goal Area)

กติกาฟุตบอล 17 ข้อ สั้นๆ

 • เขตประตูจะท่าไว้ตรงท้ายของสนามแต่ละด้าน
 • มีเส้นข้างแต่ละด้านละ 5.5 เมตร, เชื่อมต่อด้วยเส้นหนึ่งที่เขียนขนานกับเส้นประตู
 • พื้นที่ภายในเขตเส้นเหล่านี้และเส้นประตูล้อมรอบเรียกว่า “เขตประตู”

เขตโทษ (Penalty Area)

 • เขตโทษจะท่าไว้ส่วนท้ายของสนามแต่ละด้าน
 • มีเส้นข้างแต่ละด้านละ 16.5 เมตร, เชื่อมต่อด้วยเส้นหนึ่งที่ขนานกับเส้นประตู
 • พื้นที่ภายในเขตเส้นเหล่านี้และเส้นประตูล้อมรอบเรียกว่า “เขตโทษ”

เสาธง (Flagposts)

กติกาฟุตบอล 17 ข้อ

 • เสาธงต้องสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร, และปักไว้ที่มุมสนามแต่ละมุม
 • สามารถปักเสาธงที่ปลายเส้นแบ่งแดนแต่ต้องห่างจากเส้นข้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร

ส่วนโค้งมุมสนาม (The Corner Arc)

 • จากเสาธงมุมสนามแต่ละด้านให้เขียน 1/4 ของส่วนโค้งไว้ด้านในสนามแข่งขันโดยมีรัศมี 1 เมตร

ประตู (Goals)

 • ประตูต้องตั้งอยู่บนกึ่งกลางเส้นประตูแต่ละด้าน
 • ประกอบด้วยเสา 2 ต้นที่ปักตั้งฉากไว้และวัดห่างจากธงมุมสนามเป็นระยะห่างเท่ากัน
 • ระยะทางระหว่างเสาประตู 7.32 เมตร และระยะทางจากส่วนใต้คานถึงพื้นสนาม 2.44 เมตร
 • เสาและคานประตูต้องเป็นสีขาวเท่านั้น

ความปลอดภัย (Safety)

 • ประตูต้องตั้งยึดติดไว้กับพื้นสนามเพื่อความปลอดภัย
 • ไม่อนุญาตให้ใช้เชือกขึงแทนคานประตู
 • ห้ามโฆษณาบนสนามแข่งขันและอุปกรณ์ของสนาม (รวมทั้งที่ตาข่ายประตูและพื้นที่ภายในนั้น)
 • ไม่อนุญาตให้ติดป้ายโฆษณาบริเวณระหว่างเส้นประตูและบริเวณหลังตาข่ายของประตูฟุตบอล
 • ห้ามจ่าลองสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดๆ บนสนามแข่งขัน

มติสภาฟุตบอลระหว่างประเทศ

 1. ถ้าคานประตูหลุดหรือหัก ต้องหยุดการเล่นจนกว่าจะมีการซ่อมหรือเปลี่ยน
  • ไม่อนุญาตให้ใช้เชือกขึงแทนคานประตู
  • เริ่มเล่นใหม่โดยการปล่อยลูกบอลที่จุดที่ลูกบอลหยุดลง
 2. เสาและคานประตูต้องท่าด้วยไม้ โลหะ หรือวัสดุที่ได้รับการรับรอง
 3. ไม่อนุญาตให้โฆษณาสินค้าทุกชนิดบนสนามแข่งขันและอุปกรณ์ของสนาม
 4. ห้ามมีการโฆษณาใดๆ บนพื้นที่ภายในรัศมี 1 เมตร จากเส้นขอบของสนามฟุตบอล
 5. ห้ามจ่าลองสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดๆ บนสนามแข่งขัน
 6. อาจท่าเส้นตั้งฉากกับเส้นประตูไว้ด้านนอกสนามแข่งขัน

กติกาข้อ 2: ลูกบอล (The Ball)

กฎ กติกาฟุตบอล

คุณลักษณะและหน่วยการวัด (Qualities and Measurements)

 1. ทรงกลม (Round Shape): ลูกบอลต้องเป็นทรงกลม
 2. วัสดุที่เหมาะสม (Material): ทำจากหนังหรือวัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสม
 3. เส้นรอบวง (Circumference): ไม่เกิน 70 เซนติเมตร (28 นิ้ว) และไม่น้อยกว่า 68 เซนติเมตร (27 นิ้ว)
 4. น้ำหนัก: เมื่อเริ่มท่าการแข่งขัน น้ำหนักต้องไม่เกิน 450 กรัม (16 ออนซ์) และไม่ต่ำกว่า 410 กรัม (14 ออนซ์)
 5. ความดันลม: เมื่อวัดที่ระดับน้ำทะเล ความดันลมต้องอยู่ในช่วง 0.6 – 1 (600 – 1100 กรัม/ตร.ซม. หรือ 8.5 – 15.6 ปอนด์/ตร.นิ้ว)

การเปลี่ยนลูกบอลที่ชำรุด

 • ถ้าลูกบอลแตกหรือช่ารุดระหว่างการแข่งขัน:
  1. หยุดการเล่น
  2. เริ่มเล่นใหม่ที่จุดที่ลูกบอลแรกช่ารุด
 • ถ้าลูกบอลแตกหรือช่ารุดในขณะที่ไม่ได้อยู่ในการเล่น (ตัวอย่างเช่น เมื่อเตะเริ่มเล่น, เตะจากประตู, เตะจากมุม, เตะโทษ ณ จุดโทษ, หรือการทุ่ม):
  • ต้องเริ่มเล่นใหม่ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

มติสภาฟุตบอลระหว่างประเทศ

 1. ในการแข่งขัน, อนุญาตให้ใช้ลูกบอลที่เป็นไปตามความต้องการทางเทคนิคอย่างน้อยขั้นต่่าสุดตามที่ได้ระบุไว้ในกติกาข้อ 1 เท่านั้น.
 2. ในการแข่งขันต่างๆ ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ และการแข่งขันภายใต้การดูแลรับผิดชอบของสหพันธ์ฟุตบอลต่างๆ, การยอมรับเกี่ยวกับลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของลูกบอลข้อใดข้อหนึ่งใน 3 ข้อที่ระบุไว้ คือ:
  • มีสัญลักษณ์ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA Approved)
  • มีสัญลักษณ์ที่ได้รับการตรวจสอบจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA Inspected)
  • มีเครื่องหมายอ้างอิงว่าเป็นลูกบอลมาตรฐานใช้ได้กับการแข่งขันระหว่างชาติ (International Matchball Standard)
 3. แต่ละประเภทที่ระบุไว้บนลูกบอลเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสม และพบว่าได้ท่าตามความต้องการทางเทคนิคระบุไว้ตามความแตกต่างกันแต่ละประการแล้ว และเป็นไปตามรายละเอียดต่างๆ
 4. ในขั้นต่ำสุดตามที่ระบุไว้ในกติกาข้อ 2, รายการต่างๆ ที่ต้องการระบุเพิ่มเติมในแต่ละประเภทต้องได้รับการรับรองจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติก่อน สถาบันที่ควบคุมการทดสอบเป็นไปตามความเห็นชอบของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ

กติกาข้อ 3: จำนวนผู้เล่น (The Number of Players)

กฎ กติกา ฟุตบอล

ผู้เล่น (Players)

 1. การแข่งขัน: เล่นโดยผู้เล่น 2 ทีม แต่ละทีมประกอบด้วยผู้เล่นไม่เกิน 11 คน และต้องมีคนหนึ่งเป็นผู้รักษาประตู ทีมท่าการแข่งขันจะไม่ได้รับอนุญาตถ้าผู้เล่นทีมใดน้อยกว่า 7 คน

การแข่งขันที่เป็นทางการ (Official Competition)

 1. ในการแข่งขันที่เป็นทางการภายใต้การดูแลรับผิดชอบของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือสมาคมแห่งชาติ การเปลี่ยนผู้เล่นได้มากที่สุด 3 คน
 2. ระเบียบการแข่งขันต้องระบุจำนวนผู้เล่นส่ารองที่ส่งชื่อไว้ว่าส่งได้จำนวนเท่าใด จาก 3 คน ถึงมากที่สุด 7 คน

การแข่งขันอื่นๆ (Other Matches)

 1. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นต้องกำหนดภายใต้เงื่อนไข:
  • ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันตกลงเห็นชอบในจำนวนการเปลี่ยนตัวมากที่สุดนั้น
  • ผู้ตัดสินได้รับการแจ้งก่อนการแข่งขัน
 2. ถ้าผู้ตัดสินไม่ได้รับแจ้งหรือไม่ได้รับความเห็นชอบก่อนการแข่งขันเริ่มขึ้น จะอนุญาตให้เปลี่ยนตัวไม่เกิน 3 คน

การแข่งขันทุกรายการ (All Matches)

 1. ในการแข่งขันทุกรายการ, บัญชีรายชื่อผู้เล่นส่ารองต้องส่งให้ผู้ตัดสินก่อนที่การแข่งขั้นจะเริ่มต้น
 2. ผู้เล่นส่ารองที่ไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อจะไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้

ขั้นตอนการเปลี่ยนตัว (Substitution Procedure)

 1. ก่อนที่จะท่าการเปลี่ยนตัวต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินรับทราบก่อน
 2. ผู้เล่นส่ารองจะเข้านามแข่งขันได้ที่บริเวณเส้นแบ่งแดนเท่านั้นและอยู่ในระหว่างการเล่นได้หยุดลง
 3. การเปลี่ยนตัวจะสมบูรณ์เมื่อผู้เล่นส่ารองได้เข้าไปในสนามแข่งขันแล้ว
 4. จากช่วงเวลานั้นผู้เล่นส่ารองที่เปลี่ยนตัวจะกลายเป็นผู้เล่นทันทีและผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนจะสิ้นสุดการเป็นผู้เล่น
 5. ผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวออกมาแล้วจะไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมใดๆ ในการแข่งขันได้อีก
 6. การเปลี่ยนตัวทุกครั้งอยู่ในอานาจและการตัดสินใจของผู้ตัดสินว่าจะอนุญาตให้เข้าเล่นได้หรือไม่

การเปลี่ยนหน้าที่กับผู้รักษาประตู (Changing the Goalkeeper)

 1. แจ้งให้ผู้ตัดสินทราบก่อนการเปลี่ยนหน้าที่กัน
 2. ท่าการเปลี่ยนหน้ากันในขณะการเล่นได้หยุดลงแล้ว

การกระทำผิด/การลงโทษ (Infringements/Sanctions)

 1. ถ้าผู้เล่นส่ารองเข้าไปในสนามแข่งขันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน:
  • หยุดการเล่น
  • คาดโทษและให้ใบเหลือง
  • ให้ออกจากสนามแข่งขันก่อน
  • การเริ่มเล่นใหม่ที่จุดที่การเล่นได้หยุดลง
 2. ถ้าผู้เล่นเปลี่ยนหน้าที่กับผู้รักษาประตูโดยไม่ได้รับอนุญาต:
  • ให้การเล่นด่านต่อไป
  • ผู้เล่นที่เกี่ยวข้องถูกคาดโทษและให้ใบเหลือง
  • ลูกบอลได้อยู่นอกการเล่นแล้ว

สำหรับการกระทำผิดอื่นๆ ของกติกาข้อนี้ ผู้เล่นที่เกี่ยวข้องถูกคาดโทษและให้ใบเหลือง

การเริ่มเล่นใหม่ (Restart of Play)

 1. ถ้าการเล่นได้หยุดลงโดยผู้ตัดสินเพื่อท่าการคาดโทษ, การจะเริ่มเล่นใหม่โดยให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม ณ จุดที่ลูกบอลอยู่ในขณะการเล่นได้หยุดลง

การให้ผู้เล่นและผู้เล่นส่ารองออกจากการแข่งขัน (Players And Substitutes Sent Off)

 1. ผู้เล่นที่ถูกให้ออกก่อนการเตะเริ่มการแข่งขัน (Kick-Off) สามารถเปลี่ยนผู้เล่นส่ารองที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อเข้าเล่นแทนได้
 2. ผู้เล่นส่ารองที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อถูกให้ออกทั้งก่อนการเตะเริ่มการแข่งขันหรือภายหลังที่มีการแข่งขันได้เริ่มขึ้นแล้วจะเปลี่ยนตัวแทนกันไม่ได้

มติสภาฟุตบอลระหว่างประเทศ

 1. ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกติกาข้อ 3, จำนวนผู้เล่นต่ำสุดในทีมหนึ่งจะมีเท่าไรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสมาคมฟุตบอลแห่งชาติ แต่ไม่ควรด่าเนินต่อไปถ้าทีมใดทีมหนึ่งมีผู้เล่นน้อยกว่า 7 คน
 2. อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทีม 1 คน สอนยุทธวิธีการเล่นให้กับผู้เล่นได้ ในระหว่างที่การแข่งขันกำลังด่าเนินอยู่ และต้องกลับไปยังตำแหน่งเดิมของตนทันทีหลังจากการสอนเสร็จแล้ว

กติกาข้อ 4: อุปกรณ์การแข่งขันของผู้เล่น (The Players’ Equipment)

กติกาฟุตบอล 7 คน

ความปลอดภัย (Safety)

 1. ผู้เล่นต้องไม่ใช้อุปกรณ์การเล่น หรือสวมใส่สิ่งต่างๆ ที่จะท่าให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้เล่นอื่น (รวมทั้งเครื่องประดับต่างๆ ทุกชนิด)

อุปกรณ์เบื้องต้น (Basic Equipment)

 1. เสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ต (Jersey or Shirt)
 2. กางเกงขาสั้น (Shorts) ถ้าใส่กางเกงปรับอุณหภูมิ (Thermal) ไว้ภายใน สีกางเกงชั้นนอก
 3. ถุงเท้ายาว (Stocking)
 4. สนับแข้ง (Shinguards)
 5. รองเท้า (Footwear)

สนับแข้ง (Shinguards)

 1. ต้องอยู่ภายใต้ถุงเท้ายาว
 2. ต้องท่าจากวัสดุที่เหมาะสม (ยาง พลาสติก หรือวัสดุที่คล้าย ๆ กัน)
 3. มีความเหมาะสมที่จะใช้ในการป้องกันได้อย่างดี

ผู้รักษาประตู (Goalkeepers)

 1. ผู้รักษาประตูแต่ละทีมต้องสวมชุดทีมีสีแตกต่างจากผู้เล่นคนอื่นๆ รวมทั้งผู้ตัดสิน และผู้ช่วยผู้ตัดสิน

การกระท่าผิด/การลงโทษ (Infringement/Sanctions)

 1. การกระท่าผิดใดๆ ของกติกาข้อนี้:
  • ไม่จ่าเป็นต้องหยุดการเล่น
  • ผู้เล่นที่กระท่าผิดจะได้รับค่าแนะน่าจากผู้ตัดสินให้ออกจากสนามแข่งขันไปเพื่อท่าการแก้ไขอุปกรณ์ของตนเอง
  • ผู้เล่นจะออกจากสนามแข่งขันเมื่อลูกบอลได้อยู่ในการเล่นจนกระทั่งเขาได้ท่าการแก้ไขอุปกรณ์ให้ถูกต้องแล้ว
  • ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งถูกให้ออกจากสนามแข่งขันไปเพื่อแก้อุปกรณ์ของตนเองให้ถูกต้องจะกลับเข้ามาเล่นใหม่ไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน
  • ผู้ตัดสินท่าการตรวจสอบดูว่า อุปกรณ์ของผู้เล่นนั้นแก้ไขถูกต้องก่อนที่จะอนุญาตให้เขากลับเข้ามาในสนามแข่งขันใหม่
  • จะอนุญาตให้ผู้เล่นกลับเข้ามาในสนามแข่งขันใหม่ได้ต่อเมื่อลูกบอลอยู่นอกการเล่นเท่านั้น
 2. ผู้เล่นที่ถูกให้ออกจากสนามแข่งขันเนื่องจากการกระท่าผิดกติกาข้อนี้ และได้เข้ามาสมทบ (หรือกลับเข้ามาสมทบ) ในสนามโดยได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสินก่อนจะต้องถูกคาดโทษและให้ใบเหลือง

การเริ่มเล่นใหม่ (Restart of Play)

 1. ถ้าการเล่นได้หยุดลงโดยผู้ตัดสินเพื่อการคาดโทษ, การเล่นจะเริ่มเล่นใหม่โดยผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษ โดยอ้อม ณ จุดที่ลูกบอลอยู่ในขณะที่ผู้ตัดสินสั่งหยุดการเล่น

มติสภาฟุตบอลระหว่างประเทศ

 1. ผู้เล่นต้องไม่เปิดเผยแสดงให้เห็นเสื้อด้านในซึ่งมีสโลแกนหรือการโฆษณา
 2. ผู้เล่นคนใดถอดเสื้อเพื่อเปิดให้เห็นสโลแกนหรือการโฆษณาจะต้องถูกลงโทษโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
 3. เสื้อต้องมีแขนเสื้อ

กติกาข้อ 5: ผู้ตัดสิน (The Referee)

กติกา ฟุตบอล 7 คน

อำนาจและหน้าที่ (The Authority of the Referee)

 1. การควบคุมการแข่งขัน: ผู้ตัดสินทุกครั้งต้องควบคุมการแข่งขัน และเขาจะต้องเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขัน

อำนาจและหน้าที่ (Powers and Duties)

ผู้ตัดสินต้อง:

 1. ปฏิบัติตามกติกา: ปฏิบัติตามกติกาทุกข้อต่างๆ
 2. ควบคุมการแข่งขัน: ควบคุมการแข่งขันโดยมีผู้ช่วยผู้ตัดสิน กรรมการผู้ตัดสินคนที่ 4 คอยให้ความร่วมมือช่วยเหลือตามความเหมาะสม
 3. ตรวจสอบลูกบอลและอุปกรณ์: แน่ใจว่าลูกบอลทุกลูกที่ใช้ในการแข่งขันถูกต้องตามข้อกำหนดของกติกาข้อ 2
 4. ตรวจสอบอุปกรณ์ของผู้เล่น: แน่ใจว่าอุปกรณ์ของผู้เล่นถูกต้องตามข้อกำหนดของกติกาข้อ 4
 5. รักษาเวลาและเขียนรายงาน: ท่าหน้าที่รักษาเวลาการแข่งขัน และเขียนรายงานการแข่งขัน
 6. การหยุดการเล่น: พิจารณาการสั่งหยุดการเล่น, หยุดการเล่นชั่วคราว, หรือยุติการแข่งขัน (Suspends or Terminates the Match) ทุกกรณีของการกระท่าผิดกติกาการแข่งขัน
 7. การหยุดการเล่นเนื่องจากสิ่งรบกวน: พิจารณาการสั่งหยุดการเล่น, หยุดการเล่นชั่วคราว, หรือยุติการแข่งขันเนื่องจากมีสิ่งรบกวนจากภายนอก ทุกชนิดท่าการรบกวนการแข่งขัน
 8. หยุดเนื่องจากบาดเจ็บ: สั่งหยุดการเล่นถ้าดุลยพินิจของเขาเห็นว่าผู้เล่นบาดเจ็บหนักและแน่ใจว่าเคลื่อนย้ายออกจากสนามแข่งไปแล้ว ผู้เล่นที่บาดเจ็บนั้นจะกลับเข้าไปในสนามแข่งได้อีก ภายหลังการเริ่มเล่นใหม่ได้เริ่มเล่นไปแล้ว
 9. อนุญาตให้การเล่นด่าเนินต่อ: อนุญาตให้การเล่นด่าเนินต่อไปจนกว่าลูกบอลจะอยู่นอกการเล่นถ้าเห็นว่าผู้เล่นบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
 10. แน่ใจว่าผู้เล่นที่มีเลือดไหล: แน่ใจว่าผู้เล่นที่มีเลือดไหลออกจากบาดแผลได้ออกจากสนามแข่งไปแล้ว และผู้เล่นนั้นจะกลับไปเล่นใหม่ได้เมื่อได้รับสัญญาณจากผู้ตัดสิน ซึ่งต้องพึงพอใจแล้วว่าเลือดที่ไหลออกมานั้นได้หยุดแล้ว
 11. อนุญาตให้การเล่นด่าเนินต่อไป: เมื่อทีมที่ถูกกระท่าผิดจะเกิดประโยชน์จากการได้เปรียบ และถ้าการคาดคะเนในการให้ได้เปรียบนั้นไม่เป็นตามที่คาดไว้ในขณะนั้น ก็จะลงโทษตามความผิดที่เกิดขึ้นแต่แรกนั้น
 12. ลงโทษความผิดที่ร้ายแรง: ลงโทษความผิดที่ร้ายแรงกว่าในกรณีที่ผู้เล่นท่าผิดมากกว่า 1 อย่าง ภายในเวลาเดียวกัน
 13. ควบคุมระเบียบวินัย: ควบคุมระเบียบวินัยโดยแสดงการต่อต้านต่อผู้เล่นที่กระท่าผิดต้องได้รับการคาดโทษ และการให้ออกจากการแข่งขัน เขาไม่ได้ถูกบังคับว่าต้องกระท่าในทันทีทันใด แต่ต้องท่าทันทีลูกบอลอยู่นอกการเล่นแล้ว
 14. การแสดงการต่อต้านเจ้าหน้าที่: ท่าหน้าที่แสดงการต่อต้านเจ้าหน้าที่ทีมที่ขาดความรับผิดชอบในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติตนเองที่ดี และเขาอาจพิจารณาให้ออกจากสนามแข่งขันและบริเวณแวดล้อมในทันที
 15. การช่วยเหลือของผู้ช่วยผู้ตัดสิน: ปฏิบัติตามการช่วยเหลือของผู้ช่วยผู้ตัดสินตามเหตุการณ์ที่ตนเองมองไม่เห็น
 16. หยุดการเริ่มเล่น: ให้ท่าการเริ่มเล่นได้หยุดลง
 17. เขียนรายงานการแข่งขัน: เขียนรายงานการแข่งขันเสนอต่อผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ที่ได้แต่งตั้งไว้ ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการควบคุมระเบียบทุกอย่างที่กระท่าต่อผู้เล่น หรือเจ้าหน้าที่ทีมและเหตุการณ์อื่นๆ ทักกรณีที่เกิดขึ้นก่อนการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน หรือภายหลังการแข่งขัน
 18. การพิจารณาตัดสินใจ: การพิจารณาตัดสินในของผู้ตัดสินที่เกี่ยวข้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในการแข่งขันถือเป็นข้อยุติ

มติสภาฟุตบอลระหว่างประเทศ

 1. ผู้ตัดสิน (หรือปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตัดสินหรือกรรมการผู้ตัดสินคนที่ 4) จะไม่มีการรับผิดชอบสำหรับ:
  • การบาดเจ็บทุกประการที่ผู้เล่น เจ้าหน้าที่ หรือผู้ชมได้รับ
  • ความเสียหายต่อทรัพย์สินทุกรูปแบบ
  • ทุกข้อที่ได้รับความเสียหายโดยบุคคล สโมสร บริษัท สมาคม หรือที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยตรงหรือเนื่องจากการตัดสินในขอบเขตของกติกาการแข่งขันหรือการพิจารณาด่าเนินการช่วยเหลือตามปกติ ทั้งในการเล่นและการควบคุมการแข่งขัน รวมถึงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้:
   • ก. ตัดสินใจว่าสภาพสนามแข่งขันหรือบริเวณสภาพแวดล้อมหรือสภาพภูมิอากาศเช่นนั้นจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แข่งขันหรือเลื่อนการแข่งขันออกไป
   • ข. ตัดสินใจละทิ้งการแข่งขันไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
   • ค. ตัดสินใจเกี่ยวกับสภาพสิ่งของที่ติดตั้งหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ถูกใช้ระหว่างการแข่งขัน รวมถึงเสาประตู คานประตู เสาธงมุมสนาม และลูกบอล
   • ง. ตัดสินใจหยุดหรือไม่ให้หยุดการแข่งเนื่องจากผู้เข้ามากวน หรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผู้ชม
   • จ. ตัดสินใจหยุดหรือไม่ให้หยุดการแข่งขันเพื่อน่าผู้เล่นที่บาดเจ็บออกจากการแข่งขันเพื่อท่าการปฐมพยาบาล
   • ฉ. ตัดสินใจเกี่ยวกับการร้องขอหรือเรียกร้องว่าให้น่าผู้เล่นที่บาดเจ็บออกจากการแข่งขันเพื่อท่าการปฐมพยาบาล
   • ช. ตัดสินใจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เล่นสวมใส่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ หรืออุปกรณ์บางชนิด
   • ซ. ตัดสินใจ (ในสิ่งต่อไปนี้อาจเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเขาด้วย) อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใด (รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทีมหรือเจ้าหน้าที่สนาม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ช่างภาพ หรือผู้บรรยาย สื่อมวลชนต่างๆ) อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสนามแข่งขัน
   • ฌ. ตัดสินใจอื่นๆ ทุกอย่าง ซึ่งเขาอาจให้ใช้โดยสอดคล้องกับกติกาการแข่งขันหรือสอดคล้องกับหน้าที่ของเขาตามเงื่อนไขของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ สหพันธ์ สมาคม หรือกฎระเบียบของการแข่งขันหรือกฎข้อบังคับภายใต้การแข่งขันที่กำลังเล่นอยู่
 2. ในการแข่งขันแบบทัวร์นาเม้นท์ หรือการแข่งขันอื่นๆ ที่กำหนดกรรมการผู้ตัดสินคนที่ 4 ไว้ บทบาทและหน้าที่ของเขาต้องสอดคล้องกับข้อแนะนำที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
 3. ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันจะหมายรวมถึงการเป็นประตู และผลของการแข่งขันด้วย

กติกาข้อ 6: ผู้ช่วยผู้ตัดสิน (The Assistant Referees)

กติกาฟุตบอล 7คน

หน้าที่ (Duties)

ผู้ช่วยผู้ตัดสิน 2 คน ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นผู้ชี้แนะ แสดงให้ผู้ตัดสินทราบสิ่งต่างๆ ส่วนการตัดสินในเป็นหน้าที่ของผู้ตัดสิน

 1. เมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านออกจากสนามแข่งขัน
 2. ฝ่ายใดได้สิทธิ์ในการเตะจากมุม เตะจากประตู หรือทุ่ม
 3. เมื่อผู้เล่นถูกลงโทษฐาน การอยู่ในตำแหน่งล้่าหน้า
 4. เมื่อมีการต้องการเปลี่ยนตัวผู้เล่น
 5. เมื่อมีการกระทำผิดหรือมีเหตุการณ์อื่นๆ เกิดขึ้นโดยที่ผู้ตัดสินไม่เห็น
 6. เมื่อผู้เล่นกระทำความผิดกติกาเกิดขึ้นใกล้ผู้ช่วยผู้ตัดสินมากกว่าผู้ตัดสิน (รวมถึงเหตุการณ์กระทำผิดกติกาภายในเขตโทษ)
 7. เมื่อมีการเตะโทษ ณ จุดโทษ ผู้ช่วยผู้ตัดสินต้องดูว่าผู้รักษาประตู เคลื่อนออกมาข้างนอกก่อนที่ลูกบอลจะถูกเตะหรือไม่ และต้องดูลูกบอลเข้าประตูหรือไม่

การช่วยเหลือ (Assistant)

ผู้ช่วยผู้ตัดสินมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ตัดสินในการควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขัน และในกรณีพิเศษผู้ช่วยผู้ตัดสินอาจเข้าไปในสนามได้เพื่อช่วยควบคุมระยะ 9.15 เมตร ถ้าผู้ช่วยผู้ตัดสินเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินเกินสมควร หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมผู้ตัดสินสามารถปลดเขาออกจากหน้าที่ และเขียนรายงานเสนอต่อผู้มีอ่านาจหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งไว้

กติกาข้อ 7: ระยะเวลาของการแข่งขัน (The Duration of the Match)

กติกาฟุตบอล สั้น ๆ

ช่วงเวลาของการเล่น (Periods of Play)

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ครึ่งละ 45 นาทีเท่ากัน ยกเว้นได้มีการพิจารณาตกลงร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย ระหว่างผู้ตัดสินกับทีมทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้ง 2 ทีม การตกลงต่างๆ ต้องท่าการแก้ไขก่อนเริ่มท่าการแข่งขันและต้องท่าตามระเบียบของการแข่งขันด้วย (ตัวอย่างเช่น การลดเวลาการแข่งขันแต่ละครึ่งเหลือ 40 นาที เนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอ)

พักครึ่งเวลา (Half-Time Interval)

 1. ผู้ล่นทุกคนมีสิทธิ์ได้พักครึ่งเวลา
 2. การพักครึ่งเวลาต้องไม่เกิน 15 นาที
 3. ระเบียบการแข่งขันต้องระบุไว้ชัดเจนว่าเวลาที่ใช้ในการพักครึ่งเวลาเท่าใด
 4. เวลาในการพักครึ่งเวลาอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของผู้ตัดสินเท่านั้น

การชดเชยเวลาที่เสียไป (Allowance for Time Lost)

การชดเชยเวลาสามารถท่าได้ทั้ง 2 ครึ่งของการแข่งขันสำหรับเวลาที่สูญเสียไปจาก

 1. การเปลี่ยนตัวผู้เล่น
 2. การตรวจสอบผู้เล่นที่บาดเจ็บ
 3. การน่าผู้เล่นที่บาดเจ็บออกจากสนามแข่งขันเพื่อท่าการปฐมพยาบาล
 4. การถ่วงเวลาการแข่งขัน
 5. สาเหตุอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณี

การชดเชยส่าหรับเวลาที่สูญเสียไปจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้ตัดสิน

การเตะ ณ จุดโทษ (Penalty Kick)

อนุญาตให้เพิ่มเวลาเพื่อการเตะลูกโทษ ณ จุดโทษ ในช่วงเวลาสุดท้ายของแต่ละครึ่ง หรือในช่วงเวลาสุดท้ายของการต่อเวลาพิเศษ

การต่อเวลาพิเศษ (Extra Time)

ระเบียบของการแข่งขันอาจระบุช่วงเวลาของการเล่นไว้เป็น 2 ครึ่งเท่ากัน โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข

การยกเลิกการแข่งขัน (Abandoned Match)

การยกเลิกการแข่งขัน จะต้องท่าการแข่งขันใหม่ ยกเว้นระเบียบการแข่งขันจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

กติกาข้อ 8: การเริ่มการแข่งขันและการเริ่มเล่นใหม่ (The Start and Restart of Play)

กติกาฟุตบอล สั้นๆ

การเตรียมการเบื้องต้น (Preliminaries)

ท่าการเสี่ยงเหรียญ ทีมที่ชนะการเสี่ยงจะเป็นฝ่ายเลือกประตูที่จะท่าการรุกในครึ่งเวลาแรกของการแข่งขัน

อีกทีมจะเป็นฝ่ายได้เตะเริ่มเล่น (Kick-off) เพื่อเริ่มต้นการแข่งขัน ทีมที่ชนะการเสี่ยงจะท่าการเตะเริ่มเล่นเพื่อเริ่มต้นการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังของการแข่งขัน ทั้งสองทีมจะเปลี่ยนแดนกันในครึ่งเวลาหลังของการแข่งขัน และท่าการรุกประตูตรงข้าม

การเตะเริ่มเล่น (Kick-off)

การเตะเริ่มเล่นเพื่อเริ่มต้นการแข่งขันหรือเพื่อเริ่มเล่นใหม่

 1. เมื่อเริ่มต้นการแข่งขัน
 2. ภายหลังจากมีการท่าประตูได้
 3. เมื่อเริ่มต้นการแข่งขันครึ่งเวลาหลัง
 4. เมื่อเริ่มต้นการแข่งขันแต่ละครึ่งของการต่อเวลาพิเศษทีน่ามาใช้สามารถท่าประตูได้โดยตรงจากการเตะเริ่มเล่น

ขั้นตอนในการดำเนินการ (Procedure)

 1. ผู้เล่นทุกคนต้องอยู่ในแดนตนเอง
 2. ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกับทีมที่กำลังเตะเริ่มเล่นต้องอยู่ห่างจากลูกบอล 9.15 เมตร (10 หลา) จนกว่าลูกบอลจะอยู่ในการเล่น
 3. ลูกบอลต้องวางนิ่งอยู่บนจุดกึ่งกลางสนาม
 4. ผู้ตัดสินให้สัญญาณ
 5. ลูกบอลอยู่ในการเล่นเมื่อถูกเตะและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้ว
 6. ผู้เตะไม่สามารถเล่นลูกบอลเป็นครั้งที่ 2 ได้จนกว่าจะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่น ๆ ก่อน

ภายหลังที่ทีมหนึ่งท่าประตูได้ อีกทีมหนึ่งจะเป็นฝ่ายได้เตะเริ่มเล่น

การกระท่าผิด/การลงโทษ (Infringement/Sanction)

ถ้าผู้เตะได้สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่สองก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นๆ ก่อน จะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม ณ จุดที่การกระท่าผิดเกิดขึ้น ส่าหรับการกระท่าผิดอื่นๆ ทุกกรณีจากการเตะเริ่มเล่นใหม่

การปล่อยลูกบอล (Dropped Ball)

กติกาฟุตบอล 10 ข้อ

การปล่อยลูกบอลเป็นวิธีหนึ่งของการเริ่มเล่นใหม่ของการแข่งขันภายหลังจากการเล่นได้หยุดลงชั่วคราว

ซึ่งเป็นสิ่งส่าคัญมากส่าหรับกรณีที่ไม่มีระบุไว้ในกติกาการแข่งขันและในขณะที่ลูกบอลยังอยู่ในการเล่น

ขั้นตอนในการดำเนินการ (Procedure)

ผู้ตัดสินปล่อยลูกบอล ณ จุดที่ลุกบอลอยู่ในขณะที่สั่งหยุดการเล่น

การกระท่าผิด/การลงโทษ (Infringements/Sanction)

ต้องท่าการปล่อยลูกบอลใหม่ถ้า

 1. ลูกบอลถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนหนึ่งคนใดก่อนที่จะสัมผัสพื้นสนาม
 2. ลูกบอลออกจากสนามแข่งขันไปภายหลังจากสัมผัสพื้นสนามแล้วแต่ไม่ถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนหนึ่งคนใดก่อน

สภาพการณ์พิเศษ (Special Circumstances)

 1. การให้ทีมฝ่ายรับได้เตะโทษโดยอ้อมภายในเขตประตูของตนเองจะท่าการเตะจากที่ใดก็ได้ภายในเขตประตู
 2. การให้ทีมฝ่ายรุกได้เตะโทษโดยอ้อมภายในเขตประตูของฝ่ายตรงข้าม จะท่าการเตะจากเส้นเขตประตู ณ จุดที่ใกล้กับการกระท่าผิดเกิดขึ้นมากที่สุด
 3. การปล่อยลูกบอลเพื่อท่าการเริ่มเล่นใหม่ภายหลังการเล่นได้หยุดลงชั่วคราวภายในเขตประตู จะต้องท่าบนเส้นเขตประตูที่ขนานกับเส้นประตู ณ จุดที่ใกล้ลูกบอลมากที่สุดในขณะที่การเล่นหยุดลง

กติกาข้อ 9: ลูกบอลอยู่ในและนอกการเล่น (The Ball In and Out of Play)

กติกาฟุตบอล

ลูกบอลอยู่นอกการเล่น (Ball Out of Play)

ลูกบอลจะอยู่นอกการเล่นเมื่อ

 1. ลูกบอลได้ผ่านเส้นประตูหรือเส้นข้างไม่ว่าจะเป็นบนพื้นดินหรือในอากาศออกไปทั้งลูก
 2. ผู้ตัดสินสั่งหยุดการเล่น

ลูกบอลอยู่ในการเล่น (Ball In Play)

ลูกบอลอยู่ในการเล่นตลอดเวลารวมทั้งในขณะที่ กระดอนจากเสาประตู คานประตู หรือธงมุมสนาม และเข้ามาในสนามแข่งขัน

กติกาข้อ 10: การนับประตู (The Method of Scoring)

กติกา ฟุตบอล

ถือว่าท่าประตูได้เมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านเส้นประตูระหว่างเสาประตูและภายใต้คานประตู ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องไม่มีการกระท่าผิดกติกาการแข่งขันเกิดขึ้นก่อนที่ทีมนั้นจะท่าประตูได้

ทีมชนะ (Winning Team)

ทีมที่ท่าประตูได้มากกว่าในระหว่างการแข่งขันจะเป็นฝ่ายชนะ ถ้าทั้งสองทีมท่าประตูได้เท่ากันหรือท่าประตูกันไม่ได้ การแข่งขันครั้งนั้นจะถือว่า “เสมอกัน” (DRAW)

ระเบียบการแข่งขัน (Competition Rule)

สำหรับการแข่งขันที่จบลงโดยผลเสมอกัน ระเบียบการแข่งขันอาจจะกำหนดรายละเอียดซึ่งเกี่ยวข้องกับการต่อเวลาพิเศษเอาไว้ หรือการด่าเนินการอื่นๆ ที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติรับรอง เพื่อหาทีมที่ชนะในการแข่งขันครั้งนั้น

กติกาข้อ 11: การล้่าหน้า (Offside)

กติกาฟุตบอล 17 ข้อ สั้นๆ

จะไม่ถือว่าเป็นการกระท่าผิดถ้าเพียงแต่อยู่ในต่าแหน่งล้่าหน้าเท่านั้น ผู้เล่นจะอยู่ในต่าแหน่งล้่าหน้าถ้าเขาอยู่ใกล้เส้นประตูของฝ่ายตรงข้ามมากกว่าลูกบอลและผู้เล่นคนที่ 2 จากท้ายสุดของฝ่ายตรงข้าม ผู้เล่นจะไม่อยู่ในต่าแหน่งล้่าหน้าถ้า

 1. เขาอยู่ในแดนตนเองของสนามแข่งขัน
 2. เขาอยู่ในแนวเดียวกันกับผู้เล่นคนที่ 2 จากท้ายสุดของฝ่ายตรงข้าม
 3. เขาอยู่ในแนวเดียวกันกับผู้เล่นทั้ง 2 คน ท้ายสุดของฝ่ายตรงข้าม

การกระท่าผิด (Offence)

ผู้เล่นที่อยู่ในต่าแหน่งล้่าหน้าจะถูกลงโทษถ้าในขณะนั้นลูกบอลได้ถูกสัมผัสหรือเล่นโดยผู้เล่นคนหนึ่งในทีมของเขา และผู้ตัดสินพิจารณาเห็นว่าเขาเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเล่นอย่างชัดแจ้ง (Involved in Active Play) โดย

 1. เกี่ยวข้องกับการเล่น หรือ
 2. เกี่ยวข้องผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม หรือ
 3. อาศัยความได้เปรียบจากการอยู่ในต่าแหน่งล้่าหน้าขณะนั้น

การกระท่าที่ไม่ผิด (No Offence)

ถ้าผู้เล่นรับลูกบอลโดยตรงจากกรณีต่าง ๆ ต่อไปนี้จะไม่เป็นการล้่าหน้า

 1. การเตะจากประตู หรือ
 2. การเตะจากมุม หรือ
 3. การทุ่ม

การกระท่าผิด/การลงโทษ (Infringement/Sanction)

สำหรับการกระท่าผิดทุกอย่างของการล้่าหน้า ผู้ตัดสินจะลงโทษโดยให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม จาก ณ ที่ซึ่งมีการกระท่าผิดเกิดขึ้น

กติกาข้อ 12: การเล่นที่ผิดกติกาและเสียมารยาท (Fouls and Misconduct)

กฎ กติกาฟุตบอล

การท่าผิดกติกาและเสียมารยาทจะถูกลงโทษดังนี้

โทษโดยตรง (Direct Free Kick)

กติกาฟุตบอล 17 ข้อ

ถ้าผู้เล่นกระท่าผิดตามความผิดข้อหนึ่งข้อใดใน 6 ข้อต่อไปนี้ โดยผู้ตัดสินพิจารณาเห็นว่าขาดความระมัดระวัง ไม่ไตร่ตรองยั้งคิด หรือ ใช้ก่าลังแรงเกินกว่าเหตุ จะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยตรง ได้แก่

 1. เตะ (Kicks) หรือพยายามเตะคู่ต่อสู้
 2. ขัดขา (Trips) หรือพยายามขัดขาคู่ต่อสู้
 3. กระโดด (Jumps) เข้าใส่คู่ต่อสู้
 4. ชน (Charges) คู่ต่อสู้
 5. ท่าร้าย (Strikes) หรือพยายามท่าร้ายคู่ต่อสู้
 6. ผลัก (Pushes) คู่ต่อสู้

ถ้าผู้เล่นกระท่าผิดตามความผิดข้อหนึ่งข้อใดใน 4 ข้อต่อไปนี้จะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยตรงเช่นกัน ได้แก่

 1. สกัดกั้น (Tackles) คู่ต่อสู้เพื่อแย่งการครอบครองลูกบอล แต่ท่าการปะทะถูกตัวคู่ต่อสู้ก่อนที่จะสัมผัสลูกบอล
 2. ดึง (Holds) คู่ต่อสู้
 3. ถ่มน้่าลาย (Spits) รดใส่คู่ต่อสู้
 4. เล่นลูกบอลด้วยมือโดยเจตนา (ยกเว้นผู้รักษาประตูที่อยู่ในเขตโทษของตนเอง)

การเตะโทษโดยตรง

ท่าการเตะจากที่ซึ่งมีการกระท่าผิดเกิดขึ้น

การเตะโทษ ณ จุดโทษ (Penalty Kick)

กฎ กติกาฟุตบอล

ถ้าผู้เล่นกระท่าผิดตามความผิดข้อหนึ่งข้อใดใน 10 ข้อ ภายในเขตโทษของตนเองในขณะที่ลูกบอลอยู่ในการเล่น จะให้เป็นการเตะโทษ ณ จุดโทษโดยไม่ต้องค่านึงถึงต่าแหน่งที่ลูกบอลอยู่

การเตะโทษโดยอ้อม (Indirect Free Kick)

กฎ กติกา ฟุตบอล

จะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อมถ้าผู้รักษาประตูภายในเขตโทษของตนเองกระท่าผิดตามความคิดข้อหนึ่งข้อใดใน 4 ข้อต่อไปนี้

 1. ครอบครองลูกบอลอยู่ในมือเกินกว่า 6 วินาทีก่อนปล่อยออกจากการครอบครอง
 2. สัมผัสลูกบอลด้วยมืออีกครั้งภายหลังจากการปล่อยลูกบอลจากการครอบครองแล้ว และยังไม่ถูกสัมผัสโดยผู้เล่นอื่นก่อน
 3. สัมผัสลูกบอลด้วยมือภายหลังจากผู้เห็นฝ่ายเดียวกันเจตนาเตะส่งมาให้
 4. สัมผัสลูกบอลด้วยมือภายหลังจากการได้รับมาจากการทุ่มโดยผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน

จะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อมเช่นกันถ้าในดุลยพินิจของผู้ตัดสินเห็นว่าผู้เล่นนั้น

 1. เล่นในลักษณะที่เป็นอันตราย
 2. ขัดขวางการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของคู่ต่อสู้
 3. ป้องกันผู้รักษาประตูไม่ให้ปล่อยลูกบอลออกจากมือ
 4. กระท่าผิดในลักษณะอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในกติกาข้อ 12 ซึ่งต้องท่าการหยุดการเล่นเพื่อคาดโทษหรือให้ออกจากการแข่งขัน

การเตะโทษโดยอ้อม จะกระท่าจากที่ซึ่งการกระท่าผิดเกิดขึ้น

การลงโทษเรื่องระเบียบวินัย (Disciplinary Sanctions)

การแสดงใบแดงหรือใบเหลือง สามารถใช้ได้กับผู้เล่นหรือผู้เล่นส่ารองหรือผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวเท่านั้น

การกระท่าผิดที่ต้องได้รับการคาดโทษ (Cautionable Offences)

กติกาฟุตบอล 7 คน

ผู้เล่นจะถูกคาดโทษและแสดงใบเหลืองถ้าเขากระท่าผิดตามความผิด 7 ประการต่อไปนี้

 1. การกระท่าผิดเกี่ยวกับการประพฤตินอย่างไม่มีน้่าใจนักกีฬา (Unsporting Behaviour)
 2. แสดงอาการคัดค้านการตัดสินโดยค่าพูดหรือกริยาท่าทางการแสดงออก (Dissent by Word or Action)
 3. ท่าผิดกติกาการแข่งขันบ่อย ๆ (Persistently Infringes the Law of the Game)
 4. ชะลอการเริ่มเล่น (Delay the Restart of Play)
 5. เมื่อมีการเตะจากมุมหรือการเตะโทษเพื่อการเริ่มเล่นใหม่ ไม่ถอยไปอยู่ในระยะที่ถูกต้อง
 6. เข้าไปสมทบหรือกลับเข้าไปสมทบในสนามแข่งขันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน
 7. เจตนาออกจากสนามแข่งขันไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน

การกระท่าผิดที่ต้องให้ออก (Sending-off Offences)

กติกา ฟุตบอล 7 คน

ผู้เล่นจะถูกให้ออกและแสดงใบแดงถ้าเขากระท่าผิดข้อหนึ่งข้อใดใน 7 ข้อต่อไปนี้:

 1. กระท่าผิดกติกาอย่างร้ายแรง (Serious Foul Play)
 2. ประพฤติผิดกติกาอย่างแรง (Violent Conduct)
 3. ถ่มน้่าลายรดใส่ (Spit) คู่ต่อสู้หรือบุคคลอื่น ๆ
 4. ป้องกันฝ่ายตรงข้ามในการได้ประตู หรือโอกาสในการท่าประตู หรือโอกาสในการท่าประตูอย่างชัดแจ้ง โดยเจตนาใช้มือเล่นลูกบอล (ไม่รวมถึงผู้รักษาประตูที่อยู่ภายในเขตโทษของตนเอง)
 5. ป้องกันโอกาสในการท่าประตูได้อย่างชัดแจ้งของฝ่ายตรงข้ามที่ก่าลังเคลื่อนที่มุ่งตรงไปยังหน้าประตูของฝ่ายตน โดยการกระท่าผิดกติกาต้องถูกลงโทษโดยตรง หรือเตะโทษ ณ จุดโทษ
 6. ท่าผิดซ้่าซาก (Use offensive) ใช้วาจาดูหมิ่นเหยียบหยามหรือหยาบคาย (Insulting of Abusive Language) หรอแสดงท่าทางไม่เหมาะสม (Gestures) โดยผู้ตัดสินเป็นผู้พิจารณาระดับของความรุนแรงของการกระท่าผิด
 7. ได้รับการคาดโทษเป็นครั้งที่สองในการแข่งขันครั้งเดียวกัน (Receives a Second Caution in the Same Match)

ผู้เล่นที่ถูกให้ออกต้องออกจากพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสนามแข่งขันและเขตเทคนิค

มติสภาฟุตบอลระหว่างประเทศ

 1. ผู้เล่นที่กระท่าความผิดและถูกคาดโทษ หรือให้ออกจากสนามแข่งขัน ไม่ว่าจะกระท่าในสนามแข่งขันหรือนอกสนามแข่งขัน ท่าโดยตรงต่อฝ่ายตรงข้าม เพื่อนร่วมทีม ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน หรือบุคคลอื่น ๆ จะขึ้นอยู่กับระเบียบข้อบังคับทีก่าหนดไว้ตามความรับผิดของการกระท่าผิดนั้น
 2. ผู้ตัดสินจะพิจารณาว่า ผู้รักษาประตูได้ครอบครองลูกบอลแล้ว โดยการที่เขาใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของมือหรือแขนของตนเองสัมผัสลูกบอล การครอบครองลูกบอล รวมถึงผู้รักษาประตูเจตนาป้องปัดลูกบอล แต่ไม่รวมถึงในสถานการณ์ที่ลูกบอลได้กระดอนจากผู้รักษาประตูโดยไม่ได้ตั้งใจภายหลังการป้องกันประตู
 3. ตามเนื้อหาของกติกาข้อ 12 ผู้เล่นอาจส่งลูกบอลให้กับผู้รักษาประตูของตนเองรับได้ โดยใช้ศีรษะ หน้าอก หรือหน้าขา ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ตัดสินพิจารณาเห็นว่าผู้เล่นเจตนาใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อหลีกเลี่ยงกติกาในขณะที่ ลูกบอล อยู่ในการเล่น ผู้เล่นนั้นจะท่าผิดกติกาของการแข่งขันที่ก่าหนดไว้ ฐานประพฤติตนอย่างไม่มีน้ำใจนักกีฬา เขาจะถูกคาดโทษแสดงใบเหลืองและให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อจากที่ซึ่งการกระท่าเกิดขึ้น
 4. การสกัดกั้นจากด้านหลังซึ่งท่าให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของคู่ต่อสู้ ต้องถูกลงโทษเหมือนกับการกระท่าผิดอย่างแรง
 5. การกระท่าใดๆ ที่เป็นการเจตนาแกล้งหลอกผู้ตัดสินในทุกพื้นที่ของสนามแข่งขัน จะต้องถูกลงโทษฐานประพฤติตนอย่างไม่มีน้ำใจนักกีฬา

กติกาข้อ 13: การเตะโทษ (Free Kicks)

กติกาฟุตบอล 7คน

ประเภทของการเตะโทษ (Types of Free Kicks)

การเตะโทษมีทั้งโทษโดยตรง (Direct) และโทษโดยอ้อม (Indirect) ในขณะที่เตะลูกบอลต้องตั้งวางนิ่งอยู่กับที่และผู้เตะต้องไม่สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่สองก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นๆ ก่อน

การเตะโทษโดยตรง (Direct Free Kick)

กติกาฟุตบอล 17 ข้อ

 1. ถ้าเตะโดยตรงเตะทีเดียวเข้าประตูของฝ่ายตรงข้ามโดยตรงจะถือว่าเป็นประตู
 2. ถ้าเตะโทษโดยตรงเตะทีเดียวเข้าประตูของตนเองโดยตรงจะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะจากมุม

การเตะโทษโดยอ้อม (Indirect Free Kick)

กฎ กติกา ฟุตบอล

สัญญาณ (Signal)

ผู้ตัดสินจะแสดงสัญญาณการเตะโทษโดยอ้อมโดยการยกแขนชูขึ้นเหนือศีรษฐีร, เขายังต้องยกแขนค้างไว้ในตำแหน่งนั้นจนกว่าได้ท่าการเตะไปแล้วและลูกบอลถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นๆ ก่อนหรือได้ออกนอกการเล่นไปแล้ว

ลูกบอลเข้าประตู (Ball Enters the Goal)

จะถือว่าเป็นประตูเมื่อลูกบอลได้ถูกสัมผัสโดยผู้เล่นอื่นๆ ก่อนที่จะเข้าประตูเท่านั้น

 1. ถ้าเตะโทษโดยอ้อมเตะทีเดียวเข้าประตูของฝ่ายตรงข้ามโดยตรงจะให้เป็นการเตะจากประตู
 2. ถ้าเตะโทษโดยอ้อมเตะทีเดียวเข้าประตูของตรงเองโดยตรงจะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะจากมุม

ตำแหน่งการเตะโทษ (Position of Free Kick)

การเตะโทษภายในเขตโทษ (Free Kick Inside the Penalty Area)

การเตะโทษโดยตรงและโดยอ้อมโดยฝ่ายรับ

 1. ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทุกคนต้องอยู่ห่างจากลูกบอลอย่างน้อย 9.15 ม. (10 หลา)
 2. ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทุกคนต้องอยู่นอกเขตโทษจนกว่าลูกบอลจะอยู่ในการเล่น
 3. ลูกบอลจะอยู่ในการเล่นเมื่อถูกเตะทีเดียวออกนอกเขตโทษโดยตรง
 4. การเตะโทษที่อยู่ภายในเขตประตุจะตั้งเตะจากที่ใดก็ได้ภายในเขตนั้น

การเตะโทษโดยอ้อมโดยฝ่ายรุก

 1. ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทุกคนต้องอยู่ห่างจากลูกบอลอย่างน้อย 9.15 ม. (10 หลา) จนกว่าลูกบอลจะอยู่ในการเล่น ยกเว้นพวกเขาจะอยู่ระหว่างเสาประตูบนเส้นประตูของตนเอง
 2. ลูกบอลจะอยู่ในการเล่นเมื่อได้ถูกเตะและเคลื่อนที่ไปแล้ว
 3. การเตะโทษโดยอ้อมที่เกิดขึ้นภายในเขตประตูของฝ่ายรับจะตั้งเตะจากเส้นเขตประตูที่ขนานกับเส้นประตู ณ จุดที่ใกล้กับการกระท่าผิดเกิดขึ้นมากที่สุด

การเตะโทษนอกเขตโทษ (Free Kick Outside the Penalty Area)

 1. ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทุกคนต้องอยู่ห่างจากลูกบอลอย่างน้อย 9.15 ม. (10 หลา) จนกว่าลูกบอลจะอยู่ในการเล่น
 2. ลูกบอลจะอยู่ในการเล่นเมื่อได้ถูกเตะและเคลื่อนที่ไปแล้ว
 3. การเตะโทษจะท่าการเตะจากที่ซึ่งการกระท่าผิดเกิดขึ้น

การกระท่าผิด / การลงโทษ (Infringements/Sanctions)

 • ถ้าในขณะผู้เล่นก่าลังเตะโทษ มีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามมาอยู่ใกล้ลูกบอลมากกว่าระยะที่ถูกขอร้อง ต้องท่าการเตะใหม่
 • ถ้าในขณะก่าลังเตะโทษโดยผู้เล่นฝ่ายรับ จากภายในเขตโทษของตนเอง ลูกบอลไม่ถูกเตะให้เข้าสู่การเล่นโดยตรง ต้องท่าการเตะใหม่

การเตะโทษโดยผู้เล่นอื่นที่ไม่ใช่ผู้รักษาประตู

 1. หากภายหลังจากลูกบอลได้เข้าสู่การเล่นแล้ว ผู้เตะได้สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่สอง (ยกเว้นเล่นลูกบอลด้วยมือ) ก่อนที่ลูกบอลจะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นอื่น ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม การเตะจะกระทำจากที่ซึ่งการกระทำผิดเกิดขึ้น.
 2. หากภายหลังจากลูกบอลได้เข้าสู่การเล่นแล้ว ผู้เตะเจตนาเล่นลูกบอลด้วยมือก่อนที่ลูกบอลจะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่น ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยตรง การเตะจะกระทำจากที่ซึ่งการกระทำผิดเกิดขึ้น.

การเตะโทษโดยผู้รักษาประตู

 1. หากภายหลังจากลูกบอลเข้าสู่การเล่นแล้ว ผู้รักษาประตูได้สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่สอง (ยกเว้นเล่นลูกบอลด้วยมือ) ก่อนที่ลูกบอลจะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่น ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม การเตะจะกระทำจากที่ซึ่งการกระทำผิดเกิดขึ้น.
 2. หากภายหลังจากลูกบอลได้เข้าสู่การเล่นแล้ว ผู้รักษาประตูเจตนาเล่นลูกบอลด้วยมือก่อนที่ลูกบอลจะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นอื่น ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยตรง ถ้าการกระทำผิดเกิดขึ้นภายนอกเขตโทษของผู้รักษาประตูนั้น การเตะจะกระทำจากที่ซึ่งการกระทำผิดเกิดขึ้น.
 3. หากภายหลังจากลูกบอลได้เข้าสู่การเล่นแล้ว ผู้รักษาประตูเจตนาเล่นลูกบอลด้วยมือก่อนที่ลูกบอลจะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นอื่น ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม ถ้าการกระทำผิดเกิดขึ้นภายในเขตโทษของผู้รักษาประตูนั้น การเตะจะกระทำจากที่ซึ่งการกระทำผิดเกิดขึ้น.

กติกาข้อ 14: การเตะโทษ ณ จุดโทษ (The Penalty Kick)

กติกาฟุตบอล สั้น ๆ

 1. การลงโทษ (Penalty Kick): การเตะโทษ ณ จุดโทษ จะถูกลงโทษแก่ทีมที่กระทำผิด 1 ใน 10 ข้อของการกระทำผิดที่เป็นโทษโดยตรง ซึ่งกระทำผิดภายในเขตโทษของตนเองและในขณะที่ลูกบอลอยู่ในการเล่น.
 2. การท่าประตูโดยตรง: สามารถท่าประตูโดยตรงจากการเตะโทษ ณ จุดโทษ.
 3. การชดเชยเวลา: อนุญาตให้ชดเชยเวลาเพิ่มเพื่อการเตะโทษ ณ จุดโทษในขณะที่หมดเวลาการแข่งขันของแต่ละครึ่งและแต่ละครึ่งของการต่อเวลาพิเศษ.
 4. ตำแหน่งของลูกบอลและผู้เล่น: ลูกบอลตั้งอยู่บนจุดโทษ. ผู้เล่นที่ท่าการเตะโทษ ณ จุดโทษ ต้องแสดงตนอย่างชัดเจน.
 5. ตำแหน่งของผู้รักษาประตู: ผู้รักษาประตูฝ่ายรับต้องอยู่บนเส้นประตูระหว่างเสาประตู, หันหน้าหาผู้เตะจนกว่าจะได้ลูกเตะ.
 6. ผู้เล่นที่ไม่ได้เตะ: ผู้เล่นคนอื่นๆ ต้องอยู่ในสนามแข่งขัน, นอกเขตโทษ, ด้านหลังจุดโทษ, ห่างจากจุดโทษ, และห่างจากจุดโทษอย่างน้อย 9.15 เมตร (10 หลา).
 7. ผู้ตัดสิน: ผู้ตัดสินจะไม่ให้สัญญาณเพื่อการเตะโทษ ณ จุดโทษจนกว่าผู้เล่นจะอยู่ในตำแหน่งจามที่กติกาบัญญัติไว้ และตัดสินใจเมื่อการเตะโทษ ณ จุดโทษได้กระทำโดยสมบูรณ์.

ขั้นตอนในการดำเนินการ (Procedure)

 1. ผู้เล่นที่ท่าการเตะโทษ ณ จุดโทษต้องเตะลูกบอลไปข้างหน้า.
 2. เขาต้องไม่เล่นลูกบอลเป็นครั้งที่สองก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นอื่น.
 3. ลูกบอลจะอยู่ในการเล่นเมื่อถูกเตะและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้ว, หรือเมื่อมีการชดเชยเวลาเพิ่มเพื่ออนุญาตให้มีการเตะโทษ ณ จุดโทษหรือให้มีการเตะใหม่เมื่อหมดเวลาในครึ่งแรกหรือหลังแล้วจะให้เป็นประตูถ้าก่อนที่ลูกบอลจะผ่านระหว่างเสาประตูภายใต้คานประตูลูกบอลถูกสัมผัสไม่ว่าจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างของขอบประตูและ/หรือคานประตูและ/หรือผู้รักษาประตู.

การกระท่าผิด/การลงโทษ (Infringement/Sanctions)

ถ้าผู้ตัดสินได้ให้สัญญาณในการเตะ ณ จุดโทษ และก่อนที่ลูกบอลจะอยู่ในการเล่น มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อจากนี้เกิดขึ้น คือ

 1. ผู้เล่นที่ท่าการเตะโทษ ณ จุดโทษ กระท่าผิดกติกาการแข่งขัน
  1.1 ผู้ตัดสินต้องปล่อยให้การเตะด่าเนินต่อไป
  1.2 ถ้าลูกบอลเข้าประตูจะให้ท่าการเตะใหม่
  1.3 ถ้าลูกบอลไม่เข้าประตูจะไม่ให้ท่าการเตะใหม่
 2. ผู้รักษาประตูกระท่าผิดกติกาการแข่งขัน
  2.1 ผู้ตัดสินต้องปล่อยให้การเตะด่าเนินการต่อไป
  2.2 ถ้าลูกบอลเข้าประตูให้เป็นประตู
  2.3 ถ้าลูกบอลไม่เข้าประตูให้ท่าการเตะใหม่
 3. ผู้เล่นฝ่ายเดียวกับผู้เตะเข้าไปในเขตโทษหรือเคลื่อนที่ไปด้านหน้าจุดโทษ หรือ ห่างจากจุดโทษไม่ถึง 9.15 เมตร (10 หลา)
  3.1 ผู้ตัดสินต้องปล่อยให้การเตะด่าเนินการต่อไป
  3.2 ถ้าลูกบอลเข้าประตูจะให้ท่าการเตะใหม่
  3.3 ถ้าลูกบอลไม่เข้าประตูจะไม่ให้ท่ากาเตะใหม่
  3.4 ถ้าลูกบอลกระดอนจากผู้รักษาประตู คาน หรือเสาประตูและถูกเล่นโดยผู้เล่นนี้ ผู้ตัดสินต้องสั่งให้หยุดการเล่น และเริ่มเล่นใหม่โดยให้ฝ่ายรับได้เตะโทษโดยอ้อม
 4. ผู้เล่นฝ่ายเดียวกับผู้รักษาประตูเข้าไปในเขตโทษหรือเคลื่อนที่ไปด้านหน้าจุดโทษ หรือ ห่างจากจุดโทษไม่ถึง 9.15 เมตร (10 หลา)
  4.1 ผู้ตัดสินต้องปล่อยให้การเตะด่าเนินต่อไป
  4.2 ถ้าลูกบอลเข้าประตูจะให้เป็นประตู
  4.3 ถ้าลูกบอลไม่เข้าประตูให้ท่าการเตะใหม่
 5. ผู้เล่นทั้งฝ่ายป้องกันและฝ่ายรุกท่าผิดกติกาแข่งขันให้ท่าการเตะใหม่ ถ้าภายหลังจากเตะโทษ ณ จุดโทษได้ท่าการเตะไปแล้ว
  5.1 ผู้เตะได้สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่สอง (ยกเว้นเล่นลูกบอลด้วยมือ) ก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้อื่นก่อน ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม ณ ที่ซึ่งการกระท่าผิดได้เกิดขึ้น
  5.2 ผู้เตะเจตนาเล่นลูกบอลด้วยมือก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่น ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยตรง ณ ที่ซึ่งกระท่าผิดเกิดขึ้น
  5.3 ลูกบอลถูกสัมผัสโดยสิ่งรบกวนจากภายนอกขณะที่กำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ให้ท่าการเตะใหม่
  5.4 ลูกบอลกระดอนจากผู้รักษาประตู คาน หรือเสาประตูเข้ามาในสนามแข่งขัน และจากนั้นถูกสัมผัสลูกบอล

กติกาข้อ 15: การทุ่ม (The Throw-In)

กติกาฟุตบอล สั้นๆ

การทุ่มเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการเริ่มเล่นใหม่ ไม่สามารถท่าประตูได้โดยตรงจากการทุ่ม

การให้ทุ่ม

 1. เมื่อลูกบอลผ่านเส้นข้างนอกไปทั้งลูกไม่ว่าจะเป็นบนพื้นดินหรือในอากาศ
 2. จากจุดที่ซึ่งลูกบอลตัดผ่านออกเส้นข้างนอก
 3. ให้ฝ่ายตรงข้ามกับผู้เล่นที่สัมผัสลูกบอลล่าสุด

ขั้นตอนในการดำเนินการ (Procedure)

ขณะที่จะท่าการปล่อยลูกบอล ผู้ทุ่มต้อง

 1. หันหน้าเข้าสนามแข่งขัน
 2. ส่วนเท้าทั้งสองข้างอยู่บนเส้นข้างหรือบนสนามนอกเส้นข้าง
 3. ใช้มือทั้งสองข้าง
 4. ปล่อยลูกบอลจากด้านหลังและข้ามผ่านศีรษะ

ผู้ทุ่มไม่สามารถสัมผัสลูกบอลได้อีกจนกว่าจะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นก่อน ลูกบอลจะอยู่ในการเล่นทันทีที่เข้าไปในสนามแข่งขัน

การกระท่าผิด/การลงโทษ (Infringement/Sanctions)

การทุ่มโดยผู้เล่นอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้รักษาประตู

 1. ถ้าภายหลังที่ลูกบอลไม่อยู่ในการเล่นแล้ว ผู้ทุ่มได้สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่สอง (ยกเว้นเล่นลูกบอลด้วยมือ)ก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่น ๆ ก่อน ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม จากที่ซึ่งการกระท่าผิดเกิดขึ้น
 2. ถ้าภายหลังจากที่ลูกบอลอยู่ในการเล่นแล้ว ผู้ทุ่มเจตนาเล่นลูกบอลด้วยมือก่อนที่จะถูกสัมผัสด้วยผู้เล่นคนอื่น ๆ ก่อน 2.1 ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโดยตรง ถ้าการกระท่าผิดเกิดขึ้นนอกเขตโทษของผู้รักษาประตู การเตะจะเตะจากที่ซึ่งการกระท่าผิดเกิดขึ้น 2.2 ถ้าการกระท่าผิดเกิดขึ้นภายในเขตโทษของผู้ทุ่ม จะให้เตะโทษ ณ จุดโทษ

การทุ่มโดยผู้รักษาประตู

 1. ถ้าภายหลังจากที่ลูกบอลอยู่ในการเล่นแล้ว ผู้รักษาประตูสัมผัสลูกบอลครั้งที่สอง (ยกเว้นเล่นลูกบอลด้วยมือ) ก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นๆ ก่อน ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อมจากที่ซึ่งการกระท่าผิดเกดขึ้น
 2. ถ้าภายหลังจากที่ลูกบอลอยู่ในการเล่นแล้ว ผู้รักษาประตูเจตนาเล่นลูกบอลด้วยมือก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นๆ ก่อน 2.1 ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโดยตรงถ้าการกระท่าผิดเกิดขึ้นนอกเขตของผู้รักษาประตู การเตะจะเตะจากที่ซึ่งกากระท่าผิดเกิดขึ้น 2.2 ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อมถ้าการกระท่าผิดเกิดขึ้นในเขตโทษของผู้รักษาประตู การเตะจะเตะจากที่ซึ่งการกระท่าผิดเกิดขึ้น

ถ้าฝ่ายตรงข้ามท่าการขัดขวางหรือก่อกวนอย่างไม่เหมาะสมต่อผู้ทุ่มจะต้องถูกคาดโทษและได้รับใบเหลืองฐานประพฤติตนอย่างไม่มีน้ำใจนักกีฬา

สำหรับการกระท่าผิดอื่นๆ ของกติกาข้อนี้ ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้ทุ่ม

กติกาข้อ 16: การเตะจากประตู (The Goal Kick)

กติกาฟุตบอล 10 ข้อ

การเตะจากประตูเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการเริ่มเล่นใหม่ สามารถท่าประตูได้โดยตรงจากการเตะจากประตู แต่ต้องเป็นประตูฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น

การให้เตะจากประตู

 1. เมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านเส้นประตูออกไป ไม่ว่าเป็นทั้งบนพื้นดินหรือในอากาศ โดยผู้เล่นฝ่ายรุกเป็นผู้สัมผัสลูกบอลครั้งสุดท้าย และไม่ใช่เป็นการท่าประตูตามเงื่อนไขของกติกา ข้อ 10

ขั้นตอนในการดำเนินการ (Procedure)

 1. ลูกบอลจะถูกเตะจากจุดใดก็ได้ภายในเขตโทษประตูโดยผู้เล่นฝ่ายรับ
 2. ฝ่ายตรงข้ามต้องอยู่ในเขตโทษจนกว่าลูกบอลจะอยู่ในการเล่น
 3. ผู้เตะต้องไม่เล่นลูกบอลเป็นครั้งที่สองจนกว่าจะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นๆ ก่อน
 4. ลูกบอลจะอยู่ในการเล่นเมื่อถูกเตะผ่านออกนอกเขตโทษโดยตรง

การกระท่าผิด/การลงโทษ (Infringement/Sanctions)

ถ้าลูกบอลไม่ถูกเตะเข้าสู่การเล่นให้ออกนอกเขตโทษโดยตรงต้องท่าการเตะใหม่

การเตะจากประตูโดยผู้เล่นคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้รักษาประตู

 1. ถ้าภายหลังจากที่ลูกบอลอยู่ในการเล่นแล้ว ผู้เตะได้สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่สอง (ยกเว้นเล่นลูกบอลด้วยมือ) ก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นๆ ก่อน ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อมจากที่ซึ่งการกระท่าผิดเกิดขึ้น
 2. ถ้าภายหลังจากที่ลูกบอลอยู่ในการเล่นแล้ว ผู้เตะเจตนาเล่นลูกบอลด้วยมือก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นๆ ก่อน 2.1 ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยตรงจากที่ซึ่งการกระท่าผิดเกิดขึ้น 2.2 ถ้าการกระท่าผิดเกิดขึ้นภายในเขตโทษของผู้เตะจะให้เตะโทษ ณ จุดโทษ

การเตะโทษจากประตูโดยผู้รักษาประตู

 1. ถ้าภายหลังจากที่ลูกบอลอยู่ในการเล่นแล้ว ผู้รักษาประตูสัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่สอง (ยกเว้นเล่นลูกบอลด้วยมือ) ก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นๆ ก่อน ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อมจากที่ซึ่งการกระท่าผิดเกิดขึ้น
 2. ถ้าภายหลังจากการที่ลูกบอลอยู่ในการเล่นแล้ว ผู้รักษาประตูเจตนาเล่นลูกบอลด้วยมือก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นๆ ก่อน 2.1 ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยตรง ถ้าการกระท่าผิดเกิดขึ้นนอกเขตโทษของผู้รักษาประตู การเตะจะเตะจากที่ซึ่งการกระท่าผิดเกิดขึ้น 2.2 ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม ถ้าการกระท่าผิดเกิดขึ้นในเขตโทษของผู้รักษาประตู การเตะจะเตะจากที่ซึ่งการกระท่าผิดเกิดขึ้น

สำหรับการกระท่าผิดกติกาอื่น ๆ ของกติกาข้อนี้ให้ท่าการเตะใหม่

กติกาข้อ 17: การเตะจากมุม (The Corner Kick)

กติกาฟุตบอล

การเตะจากมุมเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการเริ่มเล่นใหม่ สามารถทำได้โดยตรงจากการเตะจากมุม แต่ต้องทำไปที่ประตูของฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น

การให้เตะจากมุม

 1. เมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านออกเส้นประตูไปทั้งบนพื้นดินหรือในอากาศ โดยผู้เล่นฝ่ายรับเป็นผู้สัมผัสลูกคนสุดท้าย และไม่ใช่การท่าประตูตามเงื่อนไขของกติกาข้อ 10

ขั้นตอนในการดำเนินการ (Procedure)

 1. ลูกบอลจะถูกวางไว้ภายในส่วนโค้งที่มุมให้ใกล้กับเสาธงสนามมากที่สุด
 2. ต้องไม่เคลื่อนย้ายเสาธงมุมสนาม
 3. ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามต้องอยู่ห่างจากลูกบอลอย่างน้อย 9.15 เมตร (10 หลา) จนกว่าลูกบอลจะอยู่ในการเล่น
 4. ลูกบอลจะถูกเตะโดยผู้เล่นคนหนึ่งเป็นฝ่ายรุก
 5. ลูกบอลอยู่ในการเล่นเมื่อถูกเตะและเคลื่อนที่ไปแล้ว
 6. ผู้เตะต้องไม่เล่นลูกบอลเป็นครั้งที่สองจนกว่าจะสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นๆ ก่อน

การกระท่าผิด/การลงโทษ (Infringements/Sanctions)

การเตะจากมุมโดยผู้เล่นอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้รักษาประตู

 1. ถ้าภายหลังจากที่ลูกบอลอยู่ในการเล่นแล้ว ผู้เตะได้สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่สอง (ยกเว้นเล่นลูกบอลด้วยมือ) ก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นๆ ก่อน ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อมจากที่ซึ่งการกระท่าผิดเกิดขึ้น
 2. ถ้าภายหลังจากที่ลูกบอลอยู่ในการเล่นแล้ว ผู้เตะเจตนาเล่นลูกบอลด้วยมือก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นๆ ก่อน 2.1 ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยตรงจากที่ซึ่งการกระท่าผิดเกิดขึ้น 2.2 ถ้าการกระท่าผิดเกิดขึ้นภายในเขตโทษของผู้เตะ จะให้เตะโทษ ณ จุดโทษ

การเตะจากมุมโดยผู้รักษาประตู

 1. ถ้าภายหลังจากที่ลูกบอลอยู่ในการเล่นแล้ว ผู้รักษาประตูสัมผัสลูกบอลครั้งที่สอง (ยกเว้นเล่นลูกบอลด้วยมือ) ก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นๆ ก่อน ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อมจากที่ซึ่งการกระท่าผิดเกิดขึ้น
 2. ถ้าภายหลังจากที่ลูกบอลอยู่ในการเล่นแล้ว ผู้รักษาประตูเจตนาเล่นลูกบอลด้วยมือก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นๆ ก่อน 2.1 ให้ผู้ตรงข้ามได้เตะโทษโดยตรง ถ้าการกระท่าผิดเกิดขึ้นนอกเขตทาของผู้รักษาประตู 2.2 ถ้าการกระท่าผิดเกิดขึ้นในเขตโทษของผู้รักษาประตู การเตะจะเตะจากที่ซึ่งการกระท่าผิดเกิดขึ้น

สำหรับการกระท่าผิดอื่น ๆ ของกติกาข้อนี้ให้ท่าการเตะใหม่

 

# กติกาฟุตบอล
# กติกา ฟุตบอล
# กติกาฟุตบอล 17 ข้อ สั้นๆ
# กติกาฟุตบอล 17 ข้อ
# กฎ กติกาฟุตบอล
# กฎ กติกา ฟุตบอล
# กติกาฟุตบอล 7 คน
# กติกา ฟุตบอล 7 คน
# กติกาฟุตบอล 7คน
# กติกาฟุตบอล สั้น ๆ
# กติกาฟุตบอล สั้นๆ
# กติกาฟุตบอล 10 ข้อ